Parenteel van Bouwo Nantkes

Parenteel van Bouwo Nantkes


 
I.1    Bouwo Nantkes.
Gehuwd met onbekende vrouw.
Uit dit huwelijk:

   1.  Nantko Bouwens (zie II.1).
   2.  Ayse Bouwens, landbouwer te Meeden. Van 1586 tot 1603 gebruikte Aijse het land van de boerderij gelegen aan de Hereweg 216 in Meeden (Boerderijenboek Wold-Oldambt). In 1603 werden deze landerijen verkocht aan de stad Groningen, die het weer gedeeltelijk verhuurde aan Aijses broer Nantko.


II.1    Nantko Bouwens, landbouwer te Meeden, overleden na 04-1632. In 1603 gebruikte Nantko 5 akkers en 9 deimt "Meedlanden" en nog 14 deimt overig land van de stad Groningen voor de huurprijs van 35 Rijder, later was dit 67 gulden en 10 stuiver. Ook had hij landerijen tussen de boerderijen 226 en 227 (Boerderijenboek Wold-Oldambt). Zoon van Bouwo Nantkes (zie I.1) en onbekende vrouw.
Gehuwd 1595 met Emme Udens, overleden na 04-1632.
Uit dit huwelijk:

   1.  Bouwe Nantkes (zie III.1).
   2.  Udo Nantkes (zie III.3).
   3.  Tetje Nanckes.
Gehuwd april 1629 te Meeden, 16-01-1650: Eltio Harmens en Tetje Nantkens echtelieden verkopen de gerechte derde part van een stuk land, verkopers van haar zalige vader en moeder Nantko Bouwens en Emme Udens aangeërft, gelegen in de heerd waar Bouwo en Hebele op wonen, aan Bouwo Nantkens en Hebbele Harmens echtelieden. Echtgenoot is Eltje Harms, landbouwer te Meeden. Eltje was eigenaar van de boerderij gelegen aan de Hereweg 239 te Meeden. Zoon van Harmen Elties en Griete.
   4.  Murke Nantkes.
Gehuwd op 27-04-1615 te Meeden met Wibbo Boelckens.


III.1    Bouwe Nantkes, geboren rond 1600 te Meeden, zoon van Nantko Bouwens (zie II.1) en Emme Udens.
Gehuwd op 07-04-1632 te Meeden, 26-05-1651: S. Herens cav. voor Tijmentie Roeleffs zijn huisvrouw nevens Jan Roeleffs Schurinck verklaren elk voor de helft geld schuldig te zijn aan Bouwe Nantkes en Hebbele.

03-05-1652: Bonne Nannens weduwe van Nanno Tiaerdts leent geld van Bouwo Nantkens en Hebbele.

23-08-1652: Wiert Tobias in bijwezen van zijn huisvrouw Judit Plumioen verklaart van zijn curatoren Bouwe Nantkens eligerde voormond i.p.v. Udo Mensens en Eenije Meertens, vreemde voogd, de gehele rekening en overlevering ontvangen te hebben.

06-05-1653: Pieter Geerdts cav. voor Griete zijn huisvrouw itim Hindrick Geerdts, voormond, en Tiaerdt Luirdts, vreemde voogd, over Jan Geerdts Ridderinghs onmondige vaderloze kind geass. met Roelff Jans zoon van Jan Geerdts Ridderingh itim Hindrick Geerdts voor zijn hoofd, Rinnoldt Harmens, voormond en Hindrick Geerdts, sibbevoogd, over Hindrick Harmens en Rixte nu beiden overleden onmondige kind, verkopen aan Bouwe Nantkens en Hebbele, echtelieden, een stuk land op de Meeden.

20-05-1654: Eggo Aijelkes en Louke, echtelieden, verklaren dat zij voor haar zelf en haar mede erven, erfgenamen van wijlen Aijelcke Jans, een stuk land gelegen op de Meeden hebben verkocht aan Bouwo Nantkens en Hebbele, echtelieden.

22-06-1654: Tiacke Bonnens tot Woldendorp geassisteerd met heer zoon Reencko Mennes ter ener nevens Bouwo Nantkens cav. voor Hebbel zijn huisvrouw ter anderen, maken een contract van set en huringe van land in Eexta.

12-06-1663: Moeder Reijndts de huisvrouw van Abraham Frerix Hogezand geassisteerd met haar zoon Frerick Haickens leent geld van Bouwo Nantkens en Hebel, echtelieden.

16-03-1668: Poppo Wigboldi pr. voormond, Hindrick Mennens, sibbevoogd en Jan Baningh, vreemde voogd, over het nagelaten onmondige kind van wijlen Ritzaeus Homeri in zijn leven predikant op de Mieden verklaren geld schuldig te zijn, wegens drie obligaties, welke genegotieert zijn van Homerus Wigboldi, mede in zijn leven pastor alhier en bestevaar van de pupille, in scheiding ten dele gevallen, aan Hebbel Harmens weduwe van Bouwo Nantkens.

31-12-1669: Moeder Reijnts verklaart geld schuldig te zijn aan Hebbel Harmens weduwe van wijlen Bouwe Nantkens.

13-05-1671: Aelderick Tiarcks wonende in Winschooter Oostereijnde verpacht een stuk land gelegen alhier op de Mieden, aan Hebbel Harmens weduwe van Bouwe Nantkens. Echtgenote is Hebele Harmens, dochter van Harmen Elties en Griete.
Uit dit huwelijk:

   1.  Udo Bouwen (zie IV.1).
   2.  Engelbert Bouwes, overleden voor 1698 te Meeden.
   3.  Grietje Bouwes (zie IV.5).
   4.  Meiske Bouwes.
Gehuwd met Jan Ockes.
   5.  Murcke Bouwes (zie IV.9).


III.3    Udo Nantkes, landbouwer te Meeden. In de periode 1625-1647 bezit Udo de boerderij gelegen aan de Hereweg 216 in Meeden. (Boerderijenboek Wold-Oldambt). Udo is carspelman in De Mieden. Zoon van Nantko Bouwens (zie II.1) en Emme Udens.
Gehuwd met Syben Sybolts, geboren rond 1605, overleden op 02-11-1665 te Meeden. In 1660 is Syben weduwe. Zij wordt bij verponding aangesagen voor 54 1/2 deimt en 16 1/2 roe (Boerderijenboek Wold-Oldambt). Dochter van Sijbolt Reints en Wije Ritzes.
Uit dit huwelijk:

   1.  Menso Udes (zie IV.10).
   2.  Wije Udes (zie IV.14).


IV.1    Udo Bouwen, geboren abt. 1654 te Meeden, overleden voor 1694 te Meeden, 11-12-1680: Udo Bouwes op de Meeden ontvangt van Harmen Hindricks, kerkvoogd op de Meeden, 100 rijksdaalders. Zoon van Bouwe Nantkes (zie III.1) en Hebele Harmens.
Gehuwd op 17-04-1681 te Meeden, 15-04-1681: Huwelijkscontract te Woldendorp tussen Udo Bouwens n Tiake Elties.
13-04-1682: Elben Jans wonende te Winschoten verpacht aan Ude Bouwes en Tiacke Elties land op de Meeden op het Sevenwolt genaamd. Echtgenote is Tiacke Elties, geboren te Woldendorp.
Uit dit huwelijk:

   1.  Ettyn Udes, geboren 08-1682 te Meeden, gedoopt op 20-08-1682 te Meeden.
Gehuwd op 01-05-1701 te Meeden, (nakomelingen zie Gruoninga 21:109-112 (1976). Echtgenoot is Reint Sijbels Frericks, landbouwer, gedoopt 08-1670 te Meeden.
   2.  Nanneco Udes (zie V.3).
   3.  Bouwo Udes.
Gehuwd 04-1714 te Meeden met Boucke Egges.
   4.  Jan Udes.
Gehuwd 01-1725 te Westerlee met Froucke Jans.
   5.  Weike Udes (zie V.10).


IV.5    Grietje Bouwes, overleden voor 1690, dochter van Bouwe Nantkes (zie III.1) en Hebele Harmens.
Gehuwd op 02-05-1680 te Midwolda met Jacob BOLT. Jacob was afkomstig uit Ezinge. Jacob en Grietje woonden te Beerta.
Uit dit huwelijk:

   1.  Bouwo Nantkes, geboren 10-1681 te Beerta, overleden voor 1683.
   2.  Bouwo Nantkes (zie V.12).


IV.9    Murcke Bouwes, dochter van Bouwe Nantkes (zie III.1) en Hebele Harmens.
Gehuwd 06-1674 met Aaldrick Tjarcks.
Uit dit huwelijk:

   1.  Aijse Aaldricks (zie V.14).
   2.  Tiarcke Feijes, geboren te Winschoten.
   3.  Bouwe Aaldricks, geboren te Winschoten.
   4.  Bouwe Nantkes, geboren te Winschoten.


IV.10    Menso Udes, landbouwer, ouderling en zijlvest te Eexta, geboren rond 1625, overleden 06-1697 te Eexta, begraven op 14-06-1697 te Eexta. In de periode 1655-1696 was Menso eigenaar van de boerderij gelegen aan de Schoolstraat 86 te Scheemda. (bron: Boerderijenboek Wold-Oldambt). Zoon van Udo Nantkes (zie III.3) en Syben Sybolts.
Gehuwd (1) op 20-03-1651 met Elsien Oomkes, geboren rond 1625, overleden 1667-1685, dochter van Oomke Bennens en Anneke Swartte.
Gehuwd (2) op 01-11-1685 te Eexta met Ika Matthiae, dochter van Wirtio Matthiae en Syben Remmers.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  Udo Nantkes (zie V.18).

Uit het tweede huwelijk:

   2.  Anneke Udens (zie V.22).


IV.14    Wije Udes, geboren rond 1636, overleden op 10-06-1693 te Meeden, dochter van Udo Nantkes (zie III.3) en Syben Sybolts.
Gehuwd (1) 01-1661 met Edzo Udes, overleden voor 1668, zoon van Udo Mensens en Bauwe Eppens.
Gehuwd (2) op 23-02-1668 te Meeden met Harmen Hindricks, landbouwer, kerkvoogd en ouderling te Meeden, geboren rond 1641, overleden op 07-01-1708 te Meeden. In de periode 1668-1720 bezat Harmen de boerderij aan de Hereweg 216 te Meeden (Boerderijenboek Wold-Oldambt).
19-11-1694: Harmen wordt genoemd als stiefvader in een overeenkomst met Egge, Syben en Ude Edzes. Zoon van Hindrik Hommes en Nancke Berents. Harmen en Wije kopen een legerstede (graf) op het kerkhof van Meeden van Jurrien Meinarts (een nakomeling van Eppe Udens).
Uit het eerste huwelijk:

   1.  Udo Edzes.
   2.  Udo Edzens.
   3.  Eggo Edzes, overleden voor 1727.
   4.  Syben Edzes.

Uit het tweede huwelijk:

   5.  Imke Harms, geboren op 01-10-1671 te Meeden, overleden 1735.
Gehuwd rond 1689 te Meeden met Eenje Edzes, landbouwer te Meeden, overleden 1745. Eenje was in de periode 1689-1727 eigenaar van de boerderij aan de Hereweg 79 in Meeden. Tevens was hij eigenaar van de boerderij gelegen Duurkenakker 22 in Meeden. (bron: Boerderijenboek Wold-Oldambt).
   6.  Berent Harms (zie V.29).
   7.  Hindrick Harmens (zie V.31).


V.3    Nanneco Udes, geboren 01-1686 te Meeden, gedoopt op 31-01-1686 te Meeden, overleden voor 1766, zoon van Udo Bouwen (zie IV.1) en Tiacke Elties.
Ondertrouwd op 02-06-1709 te Meeden, 28-05-1709 (huwelijkscontract):
Bij het huwelijkscontract zijn voor Nancke Udes aanwezig Harm Jans en Tiake als stiefvader en moeder, Reint Frerix en Ettijn Udens als zwager en zuster en de kerkvoogt Berend Harms als neef aanwezig en voor haar zijn Gerhardus Wildervanck en Louwina Busscher (Bosscher), als zwager en zuster, zijlvest Sijbelt Detmers en Jantijn Hessels aanwezig.
(bron: RA V kk 6, Meeden). Echtgenote is Tetje (Titia) BOSSCHER, 20 jaar oud, gedoopt op 07-10-1688 te Meeden, overleden op 16-03-1766 te Meeden op 77-jarige leeftijd, 25 januari 1758: Schipper Gerrit Gerrits en Afien Harms kopen van Tetje Bosscher, weduwe van Naneco Udes, een huis en tuin aan de Ommelandercompagnie in Veendam (wegzijde) voor 285 gulden en 15 stuivers. (bron: Genealogie Hoetjer"), dochter van Meerten BUSSCHER, Kerkvoogd, brouwer en zijlvest te Meeden, en Jacobijn Tiddens.
Uit dit huwelijk:

   1.  Jacobijn (Jacobjen of Jatje), gedoopt op 21-12-1710 te Meeden, begraven op 23-02-1739 te Zuidroek op 28-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 07-11-1733 te Meeden. Bij de ondertrouw voert Jacobijn de naam Jocobijn Nantkes. Echtgenoot is Emo Hindrix, 31 jaar oud, geboren te Duurkenakker, gedoopt op 15-10-1702 te Meeden, begraven op 23-02-1742 te Zuidbroek op 39-jarige leeftijd, zoon van Hindrik Luppes en Trijntje Emes. De nakomelingen van de enige overlevende zoon uit dit huwelijk voeren de achternaam PATER.
   2.  Tiakijn (Tjakien), gedoopt op 03-06-1712 te Meeden.
   3.  Udo Nantkens, gedoopt op 12-11-1713 te Meeden, overleden voor 1714.
   4.  Ude, gedoopt op 21-10-1714 te Meeden.
   5.  Jan Nantkes BOSSCHER (zie VI.6).
   6.  Tidde, gedoopt op 01-11-1717 te Meeden, overleden < 08-1722.
   7.  Tjaakjen Nantkes, gedoopt op 02-03-1720 te Meeden.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 03-06-1742 te Noordbroek met Sjabbo Jans, 29 jaar oud, gedoopt op 05-11-1712 te Noordbroek, zoon van Jan Tonckens en Eeske Sjabbes.
   8.  Moeder, gedoopt op 14-09-1721 te Meeden, overleden < 02-1724.
   9.  Tidde, gedoopt op 31-08-1722 te Meeden.
   10.  Bouwe, gedoopt op 31-08-1722 te Meeden.
   11.  Moeder Nantkes (zie VI.15).
   12.  Etjen, gedoopt op 04-02-1725 te Meeden.
   13.  Meerten BUSSCHER, gedoopt op 14-07-1726 te Meeden.


V.10    Weike Udes, begraven 01-1742 te Winschoten, dochter van Udo Bouwen (zie IV.1) en Tiacke Elties.
Ondertrouwd op 13-04-1738 te Winschoten, gehuwd voor de kerk op 02-05-1738 te Winschoten (NH) met Jan Heines, Diaken te Winschoten, geboren ca. 1690 te Zuidbroek, overleden 1761 te Winschoten, begraven op 09-01-1761 te Winschoten, zoon van Heine Tjapckes en Fenje Jans.
Uit dit huwelijk:

   1.  Aafjen Jans, gedoopt (NH) op 19-07-1739 te Winschoten.


V.12    Bouwo Nantkes, geboren 03-1683 te Meeden, gedoopt op 01-04-1683 te Beerta, overleden 1730-1731, zoon van Jacob BOLT en Grietje Bouwes (zie IV.5).
Gehuwd 01-1704 te Meeden met Moeder Frericks, geboren 1686 te Meeden, gedoopt 1686 te Meeden, (Voor nakomelingen zie Gens Nostra 27.352-353 (1970)).
Uit dit huwelijk:

   1.  Jacob.
   2.  Frerik.
   3.  Jacob.
   4.  Grietje.
   5.  Frouke.
   6.  Jacob.
   7.  Jacobus.
   8.  Frouke.
   9.  Jacobtien.


V.14    Aijse Aaldricks, geboren te Winschoten, dochter van Aaldrick Tjarcks en Murcke Bouwes (zie IV.9).
Gehuwd rond 1694 te Winschoten met Hindrick Harmens (zie V.31).
Uit dit huwelijk:

   1.  Wieke Hendriks.
Gehuwd 10-1730 met Edzo Egges.
   2.  Harm Hindriks (zie VI.30).


V.18    Udo Nantkes, landbouwer en kerkvoogd te Scheemda, geboren rond 1654 te Eexta, overleden op 24-07-1711 te Eexta. In de periode 1681-1702 was Udo eigenaar van de boerderij "Vogelzang" gelegen aan de Vogelzangsterweg 23 in Scheemda. (bron: Boerderijenboek Wold-Oldambt). Zoon van Menso Udes (zie IV.10) en Elsien Oomkes.
Gehuwd (1) op 14-08-1681 te Eexta met Epke Cornelis STULLINGA.
Gehuwd (2) op 23-04-1693 te Eexta. Nakomelingen zie Groninger Kwartierstatenboek 1 (159). Echtgenote is Jacobjen Eggens, geboren te Wagenborgen.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  Anneke Udens.
   2.  Elske Udens.


V.22    Anneke Udens, dochter van Menso Udes (zie IV.10) en Ika Matthiae.
Gehuwd 06-1696 te Eexta met Menso Jans, landbouwer, ouderling, kerkvoogd en zijlvest te Scheemda. Menso was in de periode 1696-1751 eigenaar van de boerderij gelegen Schoolstraat 86 in Scheemda. (bron: Boerderijenboek Wold-Oldambt), zoon van Jan Alders en Tyacke Bonnes.
Uit dit huwelijk:

   1.  Tjarcktien Menses (zie VI.35).
   2.  Elsijn Menses.
Gehuwd 04-1726 te Eexta met Johannes MEIJER.
   3.  Catharina Menses.
Gehuwd 05-1731 te Eexta met Bront BRONTSEMA.


V.29    Berent Harms, landbouwer te Meeden, geboren 02-1674 te Meeden, gedoopt op 08-02-1674 te Meeden. In de periode 1730-1761 was Berent eigenaar van de boerderij gelegen Hereweg 9 te Meeden. Ook was hij in de periode 1720-1755 eigenaar van de boerderij gelegen Hereweg 216 te Meeden. (bron: Boerderijenboek Wold-Oldambt). Zoon van Harmen Hindricks, landbouwer, kerkvoogd en ouderling te Meeden, en Wije Udes (zie IV.14).
Gehuwd 04-1696 te Meeden met Aaltje Bronnens, geboren rond 1677 te Meeden, gedoopt op 25-04-1677 te Meeden.
Uit dit huwelijk:

   1.  Nieske.


V.31    Hindrick Harmens, zoon van Harmen Hindricks, landbouwer, kerkvoogd en ouderling te Meeden, en Wije Udes (zie IV.14).
Gehuwd rond 1694 te Winschoten met Aijse Aaldricks (zie V.14).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder V.14).
 
VI.6    Jan Nantkes BOSSCHER, geboren op 28-07-1716 te Meeden, gedoopt op 02-08-1716 te Meeden, overleden < 08-1760. De achternaam wordt ook wel geschreven als BOSKER of BOSGER.
Zoon van Nanneco Udes (zie V.3) en Tetje (Titia) BOSSCHER.
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 10-02-1747 te Meeden met Geeske Harms, 5 jaar oud, geboren te Oude Pekela, gedoopt op 02-07-1741 te Oude Pekela, overleden op 04-10-1793 te Meeden op 52-jarige leeftijd, 1753:
Jan Bosker en Geeske Harmens hebben in pacht uitgedaan aan Hebel Luijrte en Barber Jans een stuk grond tot een hiem om te betimmeren, gelegen aan de Ommelander Compagnie, swettend ten noorden aan Albert Jans, ten oosten aan de weg, ten zuiden aan Sjoers Nannes weduwe en ten westen aan de verkopers.
(bron: RA V 11 13, Veendam).
Uit dit huwelijk:

   1.  Nanke, gedoopt op 13-08-1747 te Veendam, overleden voor 1751.
   2.  Nantko Jans (zie VII.2).
   3.  Murten, gedoopt op 30-09-1753 te Veendam, overleden na 05-1778.
   4.  Harm, gedoopt op 25-04-1756 te Veendam, overleden na 05-1778.


VI.15    Moeder Nantkes, gedoopt op 06-02-1724 te Meeden, begraven op 12-03-1770 te Meeden op 46-jarige leeftijd, dochter van Nanneco Udes (zie V.3) en Tetje (Titia) BOSSCHER.
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 24-05-1744 te Meeden. De beide dochters uit dit huwelijk voeren resp. de familienamen KOETJE en KUIPER (KUIPERS). Echtgenoot is Hindrik Pieters, 23 jaar oud, brouwer te Meeden, gedoopt op 19-01-1721 te Meeden, zoon van Pieter Hindriks en Lutgert Haijes.
Uit dit huwelijk:

   1.  NN KOETJE.
   2.  NN KUIPER (KUIPERS).


VI.30    Harm Hindriks, zoon van Hindrick Harmens (zie V.31) en Aijse Aaldricks (zie V.14).
Gehuwd 07-1726 met Bouke Brongers.
Uit dit huwelijk:

   1.  Morke/Murcke Harms (zie VII.9).


VI.35    Tjarcktien Menses, geboren 04-1697 te Eexta, gedoopt op 11-04-1697 te Eexta, dochter van Menso Jans, landbouwer, ouderling, kerkvoogd en zijlvest te Scheemda, en Anneke Udens (zie V.22).
Gehuwd 03-1725 te Eexta met Aijolt WEEMHOF, landbouwer, geboren 02-1703 te Midwolda, gedoopt op 04-03-1703 te Midwolda, overleden voor 1762. In de periode 1729-1771 was Aijolt eigenaar van de boerderij gelegen aan de Hoofdweg 39 in Midwolda. (bron: Boerderijenboek Wold-Oldambt).
Uit dit huwelijk:

   1.  Uupko.


VII.2    Nantko Jans BOSSCHER, Akkerbouwer, geboren op 28-01-1751 te Veendam, gedoopt (NH) op 29-01-1751 te Veendam, overleden op 16-11-1832 te Uiterburen op 81-jarige leeftijd. Het overlijden werd aangegeven door Frederik FELIX, oud 47 jaren, grofsmid te Zuidbroek en Hendrik Siebens PANNENBORG, oud 35 jaren, arbeider te Zuidbroek. Blijkens de zetter van het Termunter Zijlvest bezit Nantko in 1813 8 deimatten, waarvan 2 deimt dallen en 6 deimt bouw- en weilanden van de 4e klasse. Nantko was tot mei 1832 eigenaar-bewoner van de voormalige boerderij gelegen Achter de Wal 37 te Zuidbroek. Het woonhuis werd in 1967 afgebroken. Zoon van Jan Nantkes BOSSCHER (zie VI.6) en Geeske Harms.
Gehuwd met Jantje Obbes, geboren ca. 1744 (gezindte: NH), overleden op 08-12-1827 te Zuidbroek, het overlijden werd aangegeven door Jakob Derks STREUPERS, landgebruiker te Zuidbroek en Heiko Sjoerts NIPPERUS, landgebruiker te Zuidbroek. Dochter van Ubbe Jans en Hilje Jans.
Uit dit huwelijk:

   1.  Obbo Nantkes (zie VIII.1).


VII.9    Morke/Murcke Harms, geboren 1734 te Meeden, gedoopt op 17-12-1734 te Meeden, overleden 1793 te Zuidbroek, begraven op 06-02-1793 te Zuidbroek, dochter van Harm Hindriks (zie VI.30) en Bouke Brongers.
Ondertrouwd op 11-04-1756 te Winschoten, gehuwd voor de kerk op 04-06-1756 te Winschoten met Eppo Jans NIEBOER, Diaken, landbouwer en zijlvest, geboren 1731, gedoopt op 11-04-1731 te Beerta, zoon van Jan Heines, Diaken te Winschoten, en Risse Eppes.
Uit dit huwelijk:

   1.  Harm Eppes BOER (zie VIII.4).


VIII.1    Obbo Nantkes BOSSCHER, arbeider te Zuidbroek, geboren op 08-03-1781 te Zuidbroek (gezindte: NH), overleden op 26-08-1828 te Zuidbroek op 47-jarige leeftijd. Het overlijden werd aangegeven door Jakob Derks STREUPER, oud 56 jaren, landgebruiker te Zuidbroek en Heiko Sjoerts NIPPERUS, oud 53 jaren, landgebruiker te Zuidbroek. Zoon van Nantko Jans BOSSCHER (zie VII.2) en Jantje Obbes.
Gehuwd (1) op 39-jarige leeftijd op 23-12-1820 te Zuidbroek met Pietertje Jakobs KUNST, 29 jaar oud, dienstmeid te Sappemeer, geboren op 06-11-1791 te Sappemeer (gezindte: NH), dochter van Jakob Jans KUNST, dagloner te Sappemeer, en Fokje Jans, dagloonster te Sappemeer.
Gehuwd (2) met Aaltje Alberts BOS, geboren ca. 1780 te Zuidbroek (gezindte: NH), overleden op 02-06-1818 te Zuidbroek.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  Jantje (zie IX.4).

Uit het tweede huwelijk:

   2.  Nantko Jans Obbes (zie IX.1).


VIII.4    Harm Eppes BOER, zoon van Eppo Jans NIEBOER, Diaken, landbouwer en zijlvest, en Morke/Murcke Harms (zie VII.9).
Gehuwd met Berendje Eltjes (HUISMAN), dochter van Eltje Meinderts en Trijntje Berends.
Uit dit huwelijk:

   1.  Eppo Harms (zie IX.5).


IX.1    Nantko Jans Obbes BOSSCHER, timmerman, geboren op 28-01-1806 te Zuidbroek. Tekst uit het doopboek: "Den 23 februari 1806 gedoopt een zoon van Obbo Nantkes en Aaltje Alberts ehelieden in de Klapstreek onder Zuidbroek, gebooren den 28 januari 1806 genaamd NANTKO JANS. Gedoopt (NH) op 23-02-1806 te Zuidbroek, overleden op 06-06-1890 om 13:00 uur te Zuidbroek op 84-jarige leeftijd. Het overlijden werd aangegeven door Pieter DROPER, oud 66 jaren, landbouwer te Zuidbroek en Johannes VOGELZANG, oud 32 jaren, veldwachter te Zuidbroek. Zoon van Obbo Nantkes BOSSCHER (zie VIII.1) en Aaltje Alberts BOS.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03-05-1830 te Zuidbroek met Grietje Heikes NIPPERUS, 16 jaar oud, geboren op 16-06-1813 te Muntendam (gezindte: NH), overleden op 03-01-1885 te Zuidbroek op 71-jarige leeftijd, dochter van Heiko Sjoerts NIPPERUS, akkerbouwer, en Albertje Heikes BAAS.
Uit dit huwelijk:

   1.  Aaltje, geboren op 21-10-1831 om 14:00 uur te Zuidbroek. Aangifte van de geboorte werd gedaan door Jakob WIENHORST(?), geneesheer/vroedmeester te Zuidbroek. Getuigen hierbij waren Heiko Sjoerts NIPPERUS, oud 58 jaren, landgebruiker te Zuidbroek en Roelf Willems DUITSCHER, oud 37 jaren, landgebruiker te Zuidbroek. (gezindte: NH), overleden op 16-01-1832 te Zuidbroek, 87 dagen oud. Het overlijden werd aangegeven door Eppo Hindriks POLTER, oud 61 jaren, landgebruiker te Zuidbroek en Jakob Derks STREUPER, oud 60 jaren, landgebruiker te Zuidbroek.
   2.  Heiko, akkerbouwer, geboren op 04-04-1833 om 08:00 uur te Zuidbroek. Getuigen bij de geboorteaangifte waren Heiko Sjoerts NIPPERUS, oud 59 jaren, landgebruiker te Zuidbroek en Roelf Willems DUITSCHER, oud 39 jaren, landgebruiker te Zuidbroek. (gezindte: NH), overleden op 15-03-1918 te Zuidbroek op 84-jarige leeftijd.
   3.  Obbo, geboren op 16-06-1835 te Zuidbroek (gezindte: NH), overleden op 06-04-1898 om 06:00 uur te Zuidbroek op 62-jarige leeftijd. Het overlijden werd aangegeven door Pieter DROPER, oud 74 jaren, landbouwer te Zuidbroek en Harm DRENTH, oud 37 jaren, veldwachter te Zuidbroek.
   4.  Albert, geboren op 10-04-1837 om 23:00 uur te Zuidbroek. Getuigen bij de geboorteaangifte waren Jakob Derks STREUPER, oud 65 jaren, landgebruiker te Zuidbroek en Engel Wildriks ZUIDEMA, oud 54 jaren, landgebruiker te Zuidbroek. (gezindte: NH), overleden op 10-07-1903 om 07:00 uur te Zuidbroek op 66-jarige leeftijd. Het overlijden werd aangegeven door Pieter TAAI, oud 45 jaren, timmerman te Zuidbroek en Hendrik van der KAMP, oud 45 jaren, timmerman te Zuidbroek.
   5.  Jan Nantkes (zie X.5).
   6.  Jakob (zie X.8).
   7.  Aaltje, geboren op 01-06-1844 om 21:00 uur te Zuidbroek. Getuigen bij de geboorteaangifte waren Sjoerd Heikes NIPPERUS, oud 30 jaren, timmerman te Zuidbroek en Engel Jakobs ATZEMA, oud 55 jaren, veldwachter te Zuidbroek. (gezindte: NH), overleden op 19-02-1846 te Zuidbroek op 1-jarige leeftijd.
   8.  Aaltje, geboren op 18-03-1847 om 22:00 uur te Zuidbroek. Getuigen bij de geboorteaangifte waren Engel Wildriks ZUIDEMA, oud 63 jaren, landgebruiker te Zuidbroek en Geert Jans MEIJER, oud 53 jaren, landgebruiker te Zuidbroek. (gezindte: NH), overleden op 19-01-1922 te Zuidbroek op 74-jarige leeftijd.


IX.4    Jantje BOSSCHER, dienstmeid te Foxhol (1854), geboren op 17-02-1822 om 09:00 uur te Zuidbroek. Getuigen bij de geboorteaangifte waren Jakob Derks STREUPER, oud 50 jaren, landgebruiker te Zuidbroek en Heiko Sjoerts NIPPERUS, oud 49 jaren, landgebruiker te Zuidbroek. (gezindte: NH), overleden op 19-11-1886 te Slochteren op 64-jarige leeftijd, dochter van Obbo Nantkes BOSSCHER (zie VIII.1) en Pietertje Jakobs KUNST, dienstmeid te Sappemeer.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 22-06-1854 te Hoogezand met Martinus Gerrits HOETJER, 50 jaar oud, schoenmaker te Kalkwijk, geboren op 06-04-1804 te Veendam, overleden op 22-11-1854 te Hoogezand op 50-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  Martinus, geboren op 21-03-1855 te Hoogezand, overleden op 06-02-1856 te Hoogezand, 322 dagen oud.


IX.5    Eppo Harms BOER, landgebruiker en burgemeester te Zuidbroek, geboren op 06-03-1789 te Uiterburen, overleden op 15-08-1866 te Uiterburen op 77-jarige leeftijd. Eppo Harms is jarenlang burgemeester van Zuidbroek. Bij zijn afscheid kreeg hij een zilveren tabakspot aangeboden. Zijn achterkleinzoon H. Smit heeft deze in de jaren 1980 weer geschonken aan de gemeente Oosterbroek. Zoon van Harm Eppes BOER (zie VIII.4) en Berendje Eltjes (HUISMAN).
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 06-10-1810 te Zuidbroek met Geertjen Luitjens BOUWMAN, 27 jaar oud, geboren op 20-06-1783 te Uiterburen, overleden op 13-01-1825 te Uiterburen op 41-jarige leeftijd, dochter van Luitjen Roelfs BOUWMAN en Sytske Luitjens (HOOITES).
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 06-02-1827 te Zuidbroek met Geessien Hindriks KNOK, 26 jaar oud, geboren op 06-01-1801 te Meeden, overleden op 17-11-1869 te Zuidbroek op 68-jarige leeftijd, dochter van Hindrik Jans KNOK en Beyke Jacobs.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  Harm Eppes, geboren op 16-04-1811 te Uiterburen.
   2.  Sia Eppes (zie X.15).
   3.  Berendje Eppes, geboren op 05-06-1815 te Uiterburen.
   4.  Geessien Eppes, geboren op 12-08-1817 te Zuidbroek.
   5.  Luitjen Eppes, geboren op 13-02-1820 te Zuidbroek.
   6.  Roelf Eppes, geboren op 08-06-1822 te Uiterburen, overleden op 20-03-1832 te Uiterburen op 9-jarige leeftijd.
   7.  Geert Eppes, geboren op 08-01-1825 te Uiterburen, gedoopt (NH) op 06-02-1825 te Zuidbroek, overleden op 06-12-1898 te Scheemda op 73-jarige leeftijd.

Uit het tweede huwelijk:

   8.  Hindrik Eppes, geboren op 01-03-1827 te Uiterburen.
   9.  Eltjo Eppes, geboren op 22-02-1829 te Uiterburen.
   10.  Jan Eppes, geboren op 29-10-1830 te Uiterburen, overleden op 27-09-1860 te Uiterburen op 29-jarige leeftijd.
   11.  Bieke Eppes, geboren op 22-02-1834 te Uiterburen.
   12.  Trijntje Eppes, geboren op 27-02-1836 te Uiterburen.
   13.  Berendje Eppes, geboren op 05-03-1838 te Uiterburen.
   14.  Roelf Eppes, geboren op 09-08-1840 te Uiterburen.
   15.  Jacob Eppes, geboren op 04-03-1844 te Uiterburen.


X.5    Jan Nantkes BOSSCHER, Timmerman, arbeider, geboren op 04-04-1839 om 01:00 uur te Zuidbroek. Getuigen bij de geboorteaangifte waren Engel Wildriks ZUIDEMA, landgebruiker te Zuidbroek en Roelf Willems DUITSCHER, landgebruiker te Zuidbroek. (gezindte: NH), overleden op 05-08-1905 om 11:00 uur te Zuidbroek op 66-jarige leeftijd. Het overlijden werd aangegeven door Harm DRENTH, oud 44 jaren, veldwachter te Zuidbroek en Johannes VOGELZANG, oud 47 jaren, veldwachter te Zuidbroek. Zoon van Nantko Jans Obbes BOSSCHER (zie IX.1) en Grietje Heikes NIPPERUS.
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 13-11-1869 te Meeden. Getuigen bij het huwelijk waren Jan Derks WEVER, oud 70 jaren, schoenmaker te Meeden, Tammo ZUIDEMA, oud 37 jaren, kastelein te Meeden, Johannes NN, oud 34 jaren, veldwachter te Meeden en Harm WEVER, oud 25 jaren, schoenmaker te Meeden. Echtgenote is Janna DREWES, 27 jaar oud, geboren op 03-03-1842 te Meeden (gezindte: NH), overleden op 17-01-1884 te Zuidbroek op 41-jarige leeftijd, aangifte van overlijden werd gedaan door: Harm Hoekzema, verver te Zuidbroek en Wicher Koks, dagloner te Zuidbroek. Dochter van Johannes DREWES en Jantje JAGER.
Gehuwd (2) op 49-jarige leeftijd op 21-07-1888 te Zuidbroek. Getuigen bij dit huwelijk waren Johannes BUREMA, oud 57 jaren, bakker te Zuidbroek, Gabo SCHUITEMA, oud 48 jaren, rijksveldwachter te Zuidbroek, Jan HOMMES, oud 40 jaren, veldwachter te Zuidbroek en Adde HAZEWINKEL, oud 32 jaren, veldwachter te Zuidbroek. Echtgenote is Jacobina JONGMAN, 38 jaar oud, Dienstmeid, geboren op 29-04-1850 te Hoogezand (gezindte: NH), overleden op 29-05-1915 om 21:30 uur te Warnsveld op 65-jarige leeftijd. Tekst van de overlijdensakte:
In het jaar duizend negenhonderd en vijftien, den vijfentwintigsten der maand juni is door ons, Ambtenaar van der Burgerlijken Stand der gemeente Zuidbroek, arrondissement Winschoten, provincie Groningen, ingeschreven navolgend uittreksel, Burgerlijke Stand, arrondissement Zutphen, provincie Gelderland, gemeente Warnsveld.
Uittreksel van het Register van Overlijden jaar 1915 akte no. 45.
Op den negenentwintigsten mei negentienhonderd en vijftien des namiddags te half tien uur is te Warnsveld overleden JACOBINA JONGMAN, oud vijfenzestig jaren, zonder beroep, geboren te Hoogezand, wonende te Zuidbroek, weduwe van Jan BOSSCHER, dochter van Roelf JONGMAN en Hillegje van der LAAN, beiden overleden.
Voor gelijkluidend uittreksel, afgegeven vrij van zegel ingevolge Koninklijk Besluit van 30 december 1844 No. 66 en ter voldoening van artikel 50, 2e lid van het Burgerlijk Wetboek.
Warnsveld den 23 juni 1915
De ambtenaar van den Burgerlijken Stand J. Mollerus, dochter van Roelf Hindriks JONGMAN, timmerman, en Hilligje Pieters van der LAAN, dienstmeid.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  Jantje, geboren op 17-06-1872 om 20:00 uur te Zuidbroek. Getuigen van de geboorteaangifte waren Geert BUINING, logementhouder te Zuidbroek en Dedde Post, gemeentebode te Zuidbroek. (gezindte: NH), overleden op 27-10-1952 op 80-jarige leeftijd, begraven te Wildervank.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 28-05-1891 te Muntendam. Getuigen bij het huwelijk waren Cornelis Reurt VENEMA, oud 26 jaren, te Muntendam, Johan Willem ABRESCH, oud 23 jaren, te Muntendam, Eppo SCHANSEMA, oud 65 jaren, concierge te Muntendam en Wildrik FLIKKEN, oud 43 jaren, ijzersmid te Muntendam. Echtgenoot is Steven DODDEMA, 23 jaar oud, Boerenknecht, geboren op 19-10-1867 te Muntendam, overleden op 17-11-1941 op 74-jarige leeftijd, begraven te Wildervank, zoon van Grietje Alberts (Werkvrouw) DODDEMA.
   2.  Nantko, Scheepsjongen aan boord van opleidingschip "Admiraal Wassenaer", geboren op 05-09-1874 om 15:00 uur te Zuidbroek. Getuigen bij de geboorteaangifte waren Simon SPRINGER, schipper te Zuidbroek en Dedde Post, gemeentebode te Zuidbroek. (gezindte: NH), overleden op 17-02-1891 om 14:00 uur te Amsterdam op 16-jarige leeftijd. Nantko overleed aan boord van het opleidingschip Admiraal Wassenaer.
   3.  Johannes, Landarbeider, geboren op 17-09-1876 om 13:00 uur te Zuidbroek. Getuigen bij de geboorteaangifte waren Jurrien de Vries, olyslagersknecht te Zuidbroek en Dedde Post, gemeentebode te Zuidbroek. (gezindte: NH), overleden op 02-03-1960 te Groningen op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 13-08-1898 te Hoogezand. Getuigen bij de huwelijksvoltrekking waren Derk Frans Wilhelmi, oud 48 jaren te Hoogezand, Tobias Jacob Wilhelmi, oud 43 jaren, zadelmaker te Hoogezand, Lambertus Londerman, oud 29 jaren, winkelier te Hoogezand en Hendrik Eenjes, schoenmaker te Hoogezand. Echtgenote is Margaretha POSTEMA, 23 jaar oud, geboren op 17-09-1874 te Scharmer (gem. Slochteren), overleden op 17-09-1946 te Zuidbroek op 72-jarige leeftijd, dochter van Lubbert POSTEMA en Elizabeth APETZ.
   4.  Grietje, kraamverzorgster, geboren op 26-09-1878 om 05:30 uur te Zuidbroek. Getuigen bij de geboorteaangifte waren Dedde POST, gemeentebode te Zuidbroek en Cornelis Albertus SPRINGER, veldwachter te Zuidbroek. (gezindte: NH), overleden op 11-09-1940 te Groningen op 61-jarige leeftijd, begraven te Sappemeer (NH kerk).
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 15-05-1897 te Zuidbroek. Getuigen bij het huwelijk waren Harm DRENTH, oud 36 jaren, veldwachter te Zuidbroek, Johannes VOGELZANG, oud 39 jaren, veldwachter te Zuidbroek, Albert STUBBE, oud 32 jaren, klerk te Zuidbroek en Harm VERVER, oud 43 jaren, gemeentesecretaris te Zuidbroek. Echtgenoot is Nanno HARTMAN, 22 jaar oud, Boerenknecht, geboren op 27-09-1874 te Zuidbroek, overleden op 15-09-1929 te Sappemeer op 54-jarige leeftijd, begraven te Sappemeer, zoon van Arent HARTMAN en Gebbechien KAMST.
   5.  Pieter, geboren op 24-09-1881 om 03:00 uur te Zuidbroek. Getuigen bij de geboorteaangifte waren Dedde POST, gemeentebode te Zuidbroek en Roelf BOLT, rijksveldwachter te Zuidbroek. (gezindte: NH), overleden op 30-01-1891 om 10:00 uur te Zuidbroek op 9-jarige leeftijd. Aangifte van overlijden werd gedaan door Wicher KOK, touwslager te Zuidbroek en Berend KNAPPER, touwslager te Zuidbroek.

Uit het tweede huwelijk:

   6.  Nantko, Arbeider, geboren op 19-04-1891 om 06:00 uur te Zuidbroek. Getuigen bij de geboorteaangifte waren NN en Hendrik VROOM, arbeider te Zuidbroek. (gezindte: NH), overleden op 27-12-1973 te Winschoten op 82-jarige leeftijd, gecremeerd op 31-12-1973 te Groningen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-05-1914 te Zuidbroek. Getuigen bij het huwelijk waren Harm DRENTH, gemeenteveldwachter te Zuidbroek en Johannes VOGELZANG, gemeenteveldwachter te Zuidbroek. Echtgenote is Lammechien (Lammie) op de DIJK, 22 jaar oud, geboren op 10-08-1891 om 18:00 uur te Zuidbroek. Getuigen bij de geboorteaangifte waren Jacobus ten BERGE, oud 45 jaren, koopman te Zuidbroek en Johannes VOGELZANG, oud 33 jaren, veldwachter te Zuidbroek. Overleden op 27-06-1973 te Zuidbroek op 81-jarige leeftijd, dochter van Eppo op de DIJK, Werkman, en Hillechien POORTMAN, Werkvrouw.
   7.  Hilletje, geboren ca.1894, overleden op 31-05-1895 om 08:00 uur te Zuidbroek. Het overlijden werd aangegeven door Hendrikus MULDER, oud 56 jaren, schipper te Vlagtwedde en Harm ROEPER, oud 31 jaren, bloemist te Zuidbroek.


X.8    Jakob BOSSCHER, Boerenknecht te Zuidbroek, geboren op 19-07-1841 om 05:00 uur te Zuidbroek. Getuigen bij de geboorteaangifte waren Engel Jakobs ATZEMA, oud 52 jaren, veldwachter te Zuidbroek en Roelf Willems DUITSCHER, oud 46 jaren, landbouwer te Zuidbroek. (gezindte: NH), overleden op 07-06-1897 om 10:00 uur te Zuidbroek op 55-jarige leeftijd. Het overlijden werd aangegeven door Hendrik van der KAMP, oud 35 jaren, timmerman te Zuidbroek en Pieter TAAI, oud 39 jaren, timmerman te Zuidbroek. Zoon van Nantko Jans Obbes BOSSCHER (zie IX.1) en Grietje Heikes NIPPERUS.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 27-05-1878 te Zuidbroek. Getuigen bij het huwelijk waren Dedde POST, oud 69 jaren, bode te Zuidbroek, Johannes BUREMA, oud 46 jaren, bakker te Zuidbroek, Geert BUINING, oud 45 jaren, logementhouder te Zuidbroek en Roelf BOERHAVE, oud 35 jaren, grutter te Zuidbroek. Echtgenote is Grietje BOS, 34 jaar oud, geboren op 02-02-1844 te Meeden, overleden op 30-04-1917 te Zuidbroek op 73-jarige leeftijd, dochter van Christiaan Hindriks BOS en Jantje Pieters BLOK.
Uit dit huwelijk:

   1.  Nantko, geboren op 02-02-1882 om 19:00 uur te Zuidbroek. Getuigen bij de geboorteaangifte waren Dedde POST, oud 72 jaren, bode te Zuidbroek en Geert MULDER, oud 27 jaren, veldwachter te Zuidbroek. Overleden op 31-05-1908 om 12:00 uur te Zuidbroek op 26-jarige leeftijd. Aangifte van overlijden werd gedaan door Pieter TAAI, timmerman te Zuidbroek en Hendrik van der KAMP, timmerman te Zuidbroek.


X.15    Sia Eppes BOER, geboren op 04-03-1813 te Uiterburen, dochter van Eppo Harms BOER (zie IX.5) en Geertjen Luitjens BOUWMAN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20-04-1838 te Zuidbroek met Melle Fiebes Geerts BOSSCHER, 34 jaar oud, landgebruiker te Zuidbroek, geboren op 30-07-1803 te Uiterburen, overleden op 30-09-1847 te Uiterburen op 44-jarige leeftijd, zoon van Geert Melles BOSSCHER, Akkerbouwer, en Riemen Remkes HUISMAN.
Uit dit huwelijk:

   1.  Riemke, geboren op 21-01-1840 om 09:00 uur te Zuidbroek. Getuigen bij de geboorteaangite waren Harko Hindriks KOETZE, oud 33 jaren, schoenmaker te Zuidbroek en Arend Geerts BUINING, oud 47 jaren, logementhouder te Zuidbroek.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 21-11-1861 te Zuidbroek. Getuigen bij het huwelijk waren Lambertus Gerhardus KOOPS, oud 60 jaren, stoffenverver te Zuidbroek, Geert BUINING, oud 28 jaren, logementhouder te Zuidbroek, Jan Christiaan NN, oud 26 jaren te Zuidbroek en Kier Remmerts METZLAR, oud 43 jaren, veldwachter te Zuidbroek. Echtgenoot is Harmannus MULDER, molenaar te Muntendam, geboren te Meeden, zoon van Pieter Lammerts MULDER, Molenaar te Muntendam, en Elizabet Harms MONKHORST.
   2.  Geertje, geboren op 14-03-1843 om 12:00 uur te Zuidbroek. Getuigen bij de geboorteaangifte waren Arend Geerts BUINING, oud 50 jaren, logementhouder te Zuidbroek en Engel Jakobs ATZEMA, oud 54 jaren, veldwachter te Zuidbroek. Begraven te Groningen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 12-06-1869 te Zuidbroek. Getuigen bij het huwelijk waren Freerk BOERHAVE, oud 72 jaren te Zuidbroek, Johannes BUREMA, oud 37 jaren, bakker te Zuidbroek, Geert BUINING, oud 36 jaren, logementhouder te Zuidbroek en Dedde POST, oud 60 jaren, bode te Zuidbroek. Echtgenoot is Samuel de WITT, 25 jaar oud, timmerman te Groningen, geboren op 30-04-1844 te Groningen, begraven te Groningen, zoon van Meijndert de WITT, Voerman te Groningen, en Aaltje BOER.
   3.  Stientje, geboren op 01-01-1845 om 08:00 uur te Zuidbroek. Getuigen bij de geboorteaangifte waren Aren Geerts BUINING, oud 52 jaar, logementhouder te Zuidbroek en Engel Jakobs ATZEMA, oud 56 jaar, veldwachter te Zuidbroek.